Herroepingsrecht voor consumenten


(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag

- u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, als u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen, als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (perbaccowein GmbH, Fössestr 77L, 30451 Hannover, telefoonnummer: +49511-80609495, e-mailadres: service@perbaccowein.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen opstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de inspectie van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of afloop

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt tussentijds bij overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.